Sammy105 PortfolioBrevity of Life
passing into eternity's timelessness